Akhmetov K. K.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1The process of egg shell formation by the example of trematode Dendrithobilharcia purverulenta (Braun, 1901)
  • Zhangazin S. B.
  • Ualiyeva R. M.
  • Akhmetov K. K.
2Phytoplankton of salt lakes of the Pavlodar region
  • Akhmetov K. K.
  • Toleuzhanova A.
  • Ubaskin A.
  • Yerzhanov N.
  • Lunkov A.
  • Minakov A.
  • Abylkhassanov T.