Bekturova A. Zh.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1The emulsifying activity of several hydrocarbon-degrading microorganisms
  • Masalimov Z. K.
  • Bekturova A. Z.
  • Sagyndykov U. Z.
2Aspects of abiotic stress effects and their combinations on plants
  • Bekturova A. Z.
  • Kurmanbayeva A. B.
  • Yermukhambetova R. Z.
  • Gadilgereyeva B. Z.
  • Amanbayeva U. I.
  • Zhanassova K. Y.
  • Masalimov Z. K.