Urazov K. M.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Testing the process of accumulation of the virus sheep pox
  • Zhaslanova K. N.
  • Salkhozhayeva G. M.
  • Rakhimzhanova Z. A.
  • Tynykulov M. K.
  • Puntus I. A.
  • Urazov K. M.