Abylkhassanov T.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Phytoplankton of salt lakes of the Pavlodar region
  • Akhmetov K. K.
  • Toleuzhanova A.
  • Ubaskin A.
  • Yerzhanov N.
  • Lunkov A.
  • Minakov A.
  • Abylkhassanov T.