Urazov K.M.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1The optimal technological parameters of cultivation of the cell line VNK-21
  • Puntus I. A.
  • Zhaslanova K.
  • Salkhozhayeva .
  • Tynykulov M.
  • Urazov K.
  • puntusira@mail.ru
  • karlygash_1506@mail.ru
  • gaukhar_7077@mail.ru
  • tynykulov@list.ru
  • kunya_93-31@mail.ru